ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΑΛΛΟΥς ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣ,

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ , ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 01/02/2020 βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Δεν είναι επιλέξιμα έργα τα οποία, βάσει των προσκομιζόμενων παραστατικών δαπάνης, έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Μόνον οι παρεμβάσεις που ολοκληρώνονται μετά την έκδοση του Α’ ΠΕΑ μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες για το Πρόγραμμα και σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 01/02/2020 (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας) και μετά.

Διευκρινίζεται ότι, στα πλαίσια των απαιτήσεων του Προγράμματος γίνονται δεκτά ΠΕΑ, που έχουν εκδοθεί μετά την 27.11.2017 (ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕνΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017), και προ τις 01/02/2020, καθώς και μελέτες και Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας που έχουν εκδοθεί προ τις 01/02/2020, η δαπάνη τους όμως δεν είναι επιλέξιμη από το Πρόγραμμα.

Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων:

1.Αντικατάσταση κουφωμάτων

2.Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης

3.Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης

4.Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

5.Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης (smart home, αναβάθμιση φωτισμού).

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

=================

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

(ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ)

 • Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο (Φωτοαντίγραφο)
 • Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος
 • Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)
 • Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
 • Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν: Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)
 • Για κατοικία που χρησιμοποιείται από συγκύριο: Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κατοικία
 • Αν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη με εισόδημα πέραν του μηδενικού, αντίγρ. της δήλωσης Φορολ. Εισοδήματος (Ε1) και Εκκαθαριστικό 
 • Αν ο ιδιοκτήτης είναι ταυτόχρονα προστατευόμενο μέλος, πρόσφατο αντίγραφο της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) και Εκκαθαριστικό των υπόχρεων φορολογικής δήλωσης
 • Οικοδομική Άδεια του κτιρίου ή έγγραφο τακτοποίησης αυθαιρέτου ή βεβαίωση πολεοδομίας για νομίμως υφιστάμενο κτίσμα
 • Κάτοψη ορόφου, Τοπογραφικό Διάγραμμα και μελέτη θερμομόνωσης εφόσον υπάρχουν  διαφορετικά θα επιληφθεί μηχανικός
 • Έγγραφα Κτηματολογίου

(Απόσπασμα Διαγράμματος και Φύλλο εφόσον υφίστανται διαφορετικά θα πρέπει να γίνει κτηματογράφηση) 50Ε

 • Συμβόλαιο ακινήτου και μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο (εφόσον υπάρχουν καταχωρημένα, διαφορετικά πρέπει να γίνει αίτηση)
 • Αντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΗ ή άλλης εταιρείας
 • Κωδικοί taxisnet (Σε περίπτωση αποδοχής προσφοράς)
 • Εξουσιοδότηση για την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών
 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό για την ανάληψη του έργου από εμάς