ΕΡΟΛΟΓΗΣΗ

1. Αν η ιερολόγηση έχει τελεστεί στην Ελλάδα :

Δικαιολογητικά :

Πιστοποιητικό τέλεσης θρησκευτικού γάμου από τον ιερέα που τέλεσε το γάμο.

Δηλώνεται από έναν εκ των δύο συζύγων ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Επίσης μπορεί η ιερολόγηση να καταχωριστεί με έκθεση ιερολόγησης από τον Ληξίαρχο του τόπου τέλεσης, με την προσκόμισή της στην Υπηρεσία μας ή με αλληλογραφία.

2. Αν η ιερολόγηση έχει τελεστεί στο εξωτερικό :

2.1. Αν έχετε ληξιαρχική πράξη γάμου από Ελληνικό Προξενείο :

Δικαιολογητικά :

Καταχώριση ιερολόγησης στο περιθώριο της ήδη συνταχθείσας προξενικής ληξιαρχικής πράξης γάμου.

Καταχωρίζεται με την προσκόμιση αυτής στην Υπηρεσία μας ή με αλληλογραφία.

2.2. Αν έχετε πιστοποιητικό γάμου από Εκκλησία :

Δικαιολογητικά :

– Πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου της Εκκλησίας με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά,
– επικύρωση του πιστοποιητικού από την αντίστοιχη Εκκλησιαστική αρχή
στην Αθήνα,

Δηλώνεται από έναν εκ των δυο συζύγων ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Στην περίπτωση που έχει καταχωριστεί ο θρησκευτικός γάμος και ακολουθεί η τέλεση πολιτικού γάμου, ο γάμος αυτός καταχωρίζεται στο περιθώριο της πράξης του θρησκευτικού γάμου. Αν ο πολιτικός γάμος τελεστεί στην Ελλάδα μπορεί να συνταχθεί και έκθεση πολιτικού γάμου από το ληξίαρχο του τόπου τέλεσής του, η οποία αποστέλλεται στην υπηρεσία μας.