Τέκνα που γεννήθηκαν εντός Πολιτικού
Γάμου (πριν από 18-07-1982)
Γάμος Πολιτικός Ανυπόστατος1
Α. Το τέκνο της Ελληνίδας μητέρας που είναι
γραμμένη σε δημοτολόγια της Ελληνικής
επικράτειας και του αλλοδαπού συζύγου
καταχωρείται.
Β. Το τέκνο του Έλληνα πατέρα που είναι
γραμμένος σε δημοτολόγια της Ελληνικής
επικράτειας και αλλοδαπού συζύγου δεν
καταχωρείται.2
Τέκνα που γεννήθηκαν εντός Χ.Ο. Γάμου
Α. Το τέκνο της Ελληνίδας μητέρας που είναι
γραμμένη σε δημοτολόγια της Ελληνικής
επικράτειας και του αλλοδαπού (Βλ. σημείωση
2).
Β. Το τέκνο από Έλληνα πατέρα που είναι
γραμμένος σε δημοτολόγια της Ελληνικής

επικράτειας και της αλλοδαπής συζύγου
καταχωρείται.2
Τέκνα που γεννήθηκαν από 18-07-1982 έως
08-05-1984
Α. Το τέκνο του Έλληνα πατέρα που είναι
γραμμένος σε δημοτολόγια της Ελληνικής
επικράτειας και αλλοδαπού συζύγου
καταχωρείται. Υποβάλλεται απαραιτήτως
ληξιαρχική πράξη γάμου. (Βλ. σημείωση 3)
Β. Το τέκνο της Ελληνίδας μητέρας που είναι
γραμμένη σε δημοτολόγια της Ελληνικής
επικράτειας και του αλλοδαπού συζύγου (βλ.
σημείωση 2).
Γ. Το τέκνο της Ελληνίδας μητέρας που είναι
γραμμένη σε δημοτολόγια της Ελληνικής
επικράτειας εκτός νομίμου γάμου
καταχωρείται.