Σύμφωνο Συμβίωσης

(Ν. 3719/2008 και Ν. 4356/2015)

Η Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης μεταγράφεται με την προσκόμιση της Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης η οποία έχει συνταχθεί στο αρμόδιο Ελληνικό Προξενείο το οποίο προηγουμένως έχει συντάξει το Σύμφωνο Συμβίωσης σύμφωνα με τους Νόμους 3719/2008 και 4356/2015.
Μεταγράφεται στο Ειδικό Ληξιαρχείο:

• είτε μέσω αλληλογραφίας

• είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία των ιδίων ή τρίτου προσώπου χωρίς περαιτέρω εξουσιοδότηση