ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΕ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

1. Οι διορθώσεις σε ληξιαρχική πράξη θανάτου απαιτούν τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Δικαιολογητικά :

• επίσημο αντίγραφο της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ,
• έκθεση επίδοσης αυτής,
• πιστοποιητικό της Γραμματείας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση περί μη άσκησης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων, το οποίο να έχει εκδοθεί ένα μήνα μετά την έκθεση επίδοσης.

Αιτούνται από τον έχοντα έννομο συμφέρον ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

2. Διορθώσεις σφαλμάτων προφανώς από παραδρομή, τα οποία δεν αφορούν τον τόπο, την ημέρα, το μήνα, το έτος και την ώρα θανάτου, ούτε σφάλματα τονισμού, γραμματικών και φθογγολογικών κανόνων, μπορούν να γίνουν με άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Δικαιολογητικά :

– Επίσημα έγγραφα τα οποία να αποδεικνύουν την ζητούμενη διόρθωση,
– Άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16, γραφείο 8-10)

Αιτούνται από τον έχοντα έννομο συμφέρον ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Ειδικά για τη συμπλήρωση σε ληξιαρχική πράξη θανάτου της οικογενειακής κατάστασης του θανόντος (έγγαμος ή άγαμος) απαιτείται εκτός από το σχετικό δικαιολογητικό από το οποίο θα προκύπτει ο γάμος (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή γάμου) και πιστοποιητικό περί μη λύσεως γάμου που εκδίδεται από τη Γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

3. Διορθώσεις σφαλμάτων προφανώς από παραδρομή, τα οποία αφορούν τον τονισμό ή τους γραμματικούς και φθογγολογικούς κανόνες, μπορούν να γίνουν με άδεια του Προϊσταμένου της Δ/νσης του Ειδικού Ληξιαρχείου.

Αιτούνται από τον έχοντα έννομο συμφέρον ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου και σχετικό πιστοποιητικό το οποίο να αποδεικνύει την αιτούμενη διόρθωση.