ΑΦΑΝΕΙΑ

Δικαιολογητικά :

• Τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κήρυξη της αφάνειας.
• Δημοσίευση περίληψης της απόφασης αυτής σε 2 εφημερίδες (όπου πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, η κατοικία του αφάντου και αυτού που αιτήθηκε την κήρυξη της αφάνειας)
• Έκθεση επίδοσης
• Αντίγραφο Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων
• Πιστοποιητικό τελεσιδικίας.

Συντάσσεται έκθεση αφάνειας και δηλώνεται από τον αιτηθέντα την κήρυξη της αφάνειας ή τον παραστάντα δικηγόρο εφοδιασμένο με ειδικό πληρεξούσιο (Άρθρο 10 παρ.1 του Ν. 344/1976.

Μετά τη δημοσίευση της τελεσίδικης απόφασης που κηρύσσει την αφάνεια, μπορούν να ασκηθούν όλα τα δικαιώματα που εξαρτώνται από τον θάνατο του αφάντου, σαν να είχε αποδειχθεί ο θάνατος

Για την άρση της αφάνειας ή την μεταβολή του χρόνου έναρξής της απαιτείται η έκδοση νέας τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Εφόσον τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες η μεταβολή καταχωρίζεται στο περιθώριο της αρχικής έκθεσης αφάνειας.