Η αναγνώριση τέκνου που γεννήθηκε στο εξωτερικό μπορεί να γίνει με τους εξής δύο τρόπους:

Α) με πράξη εκούσιας αναγνώρισης

Β) με δικαστική απόφαση

Α) ΠΡΑΞΗ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

1) Δήλωση γέννησης τέκνου του οποίου και οι δύο γονείς είναι Έλληνες:

Δικαιολογητικά:

 • Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης Έλληνα Προξένου ή Έλληνα Συμβολαιογράφου.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης Έλληνα Προξένου
 • Καταχωρίζεται με την προσκόμιση αυτής στην Υπηρεσία μας από τους υπόχρεους ή από τρίτους με εξουσιοδότηση από δημόσια Ελληνική αρχή ή μέσω αλληλογραφίας του οικείου Προξενείου της Ελλάδας με την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου.

ή

 • Ληξιαρχική πράξη επιχώριας αρχής νομίμως επικυρωμένηi και με επίσημη μετάφραση ii
 • Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης Έλληνα Προξένου ή Έλληνα Συμβολαιογράφου.
 • Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης των Ελλήνων γονέων από τα δημοτολόγια του οικείου δήμου.
 • Καταχωρίζεται με την προσκόμιση αυτής στην Υπηρεσία μας από τους υπόχρεους ή από τρίτους με εξουσιοδότηση από δημόσια Ελληνική αρχή ή μέσω αλληλογραφίας του οικείου Προξενείου της Ελλάδας με την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2) Δήλωση γέννησης τέκνου Ελληνίδας μητέρας και αλλοδαπού πατέρα

Δικαιολογητικά:

 • Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης Έλληνα Προξένου ή Έλληνα Συμβολαιογράφου ή πράξη αναγνώρισης σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας που έλαβε χώρα η γέννηση του τέκνου.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης Έλληνα Προξένου ή επιχώριας αρχής νομίμως επικυρωμένη και με επίσημη μετάφραση στην οποία να έχει καταχωρηθεί στο περιθώριο της η Πράξη Αναγνώρισης.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης της Ελληνίδας
 • Καταχωρίζεται με την προσκόμιση αυτής στην Υπηρεσία μας από τους υπόχρεους ή από τρίτους με εξουσιοδότηση από δημόσια Ελληνική αρχή ή μέσω αλληλογραφίας του οικείου Προξενείου της Ελλάδας με την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3) Δήλωση γέννησης τέκνου Έλληνα πατέρα και αλλοδαπής μητέρας  που η αναγνώριση έλαβε χώρα στο εξωτερικό

 • Αναγνώριση τέκνου κατά τη διάρκεια της κύησης ή αναγνώριση τέκνου μετά τη γέννηση

Δικαιολογητικά:

Πρέπει να προηγηθεί η έκδοση διαπιστωτικής απόφασης περί της ιθαγένειας του τέκνου από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην οποία υπάγεται ο Δήμος εγγραφής του πατέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η αναγνώριση τέκνου ενώπιον Έλληνα Συμβολαιογράφου: Αρμόδιο είναι το  ληξιαρχείο του τόπου όπου έλαβε χώρα η αναγνώριση.

Β) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

1) Αναγνώριση βάσει αλλοδαπής δικαστικής απόφασης

Δικαιολογητικά:

 • Αλλοδαπή δικαστική απόφαση (τελεσίδικη) νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη
 • Απόφαση αναγνώρισης της ως άνω απόφασης από ελληνικό δικαστήριο
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης επιχώριας αρχής
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τον Έλληνα
 • Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τον άμεσα ενδιαφερόμενο
 • Ειδικό πληρεξούσιο για τον τρίτο

– Δεν απαιτείται παράβολο αν η δήλωση της μεταβολής γίνει μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοση της αναγνωριστικής δικαστικής απόφασης του Ελληνικού δικαστηρίου,

– Αν η δήλωση της μεταβολής γίνει μετά τις 30 ημέρες και έως 120 ημέρες απαιτείται παράβολο 4.50 ευρώ +20% = 5.40 ευρώ πραγματικής αξίας,

– Αν η δήλωση της μεταβολής γίνει μετά τις 120 ημέρες, απαιτείται παράβολο 13 ευρώ +20% =15.60 ευρώ πραγματικής.

2) Αναγνώριση βάσει ελληνικής δικαστικής απόφασης

Δικαιολογητικά:

 • Ελληνική δικαστική απόφαση (τελεσίδικη)
 • Έκθεση επίδοσης
 • Πιστοποιητικό περί μη ασκήσεως τακτικών ή έκτακτων ενδίκων μέσων από τη Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης  (Έλληνα Προξένου ή Επιχώριας Αρχής)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τον Έλληνα
 • Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τον άμεσα ενδιαφερόμενο
 • Ειδικό πληρεξούσιο για τον τρίτο

– Δεν απαιτείται παράβολο αν η δήλωση της μεταβολής γίνει μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του Ελληνικού δικαστηρίου,

– Αν η δήλωση της μεταβολής γίνει μετά τις 30 ημέρες και έως 120 ημέρες απαιτείται παράβολο 4.50 ευρώ +20% = 5.40 ευρώ πραγματικής αξίας,

– Αν η δήλωση της μεταβολής γίνει μετά τις 120 ημέρες, απαιτείται παράβολο 13 ευρώ +20%.=15.60 ευρώ πραγματικής αξίας.

 

i ΝΟΜΙΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΗΣ 5-10-1961

 • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν την επισημείωση Apostille από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών. ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE) ΣΤΟ https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41
 • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1191 τα πρωτότυπα δημόσια έγγραφα  που εκδίδονται από τις αρχές Κ-Μ με ημερομηνία έκδοσης 16/02/2019 και εφεξής δεν χρήζουν περαιτέρω επικύρωσης και παρόμοιας διατύπωσης.

Σύμφωνα με τον Ν. 4231/2014 δεν χρειάζονται περαιτέρω επικυρώσεις τα πιστοποιητικά γέννησης, γάμου ή θανάτου για τη  Τουρκία. Οι πράξεις και τα έγγραφα αυτά θα γίνουν αποδεκτά χωρίς επικύρωση ή ισοδύναμη διατύπωση, με την προϋπόθεση ότι θα φέρουν ημερομηνία και υπογραφή ή σφραγίδα της αρμόδιας εκδούσας αρχής του κράτους που τα χορήγησε.

ii Γίνονται αποδεκτές οι επίσημες μεταφράσεις που πραγματοποιούνται από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10, Μοναστηράκι), ή από εξουσιοδοτημένο μόνιμο υπάλληλο της οικείας προξενικής αρχής ή από Έλληνα δικηγόρο ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.